Herzlich Willkommen beiTix Automobile GmbH
Geöffnet heute:08:00 - 18:00 Uhr
Mo-Fr: 08:00 - 18:00 / Sa: 08:00 - 15:00
Tix Automobile GmbHSEATDE/DE40513de:seat-tix-trier.de:ueberuns

Unser

Autohaus

Tix Automobile GmbH

Tix Automobile GmbH
Monaiser Straße 354294 Trier
Telefon: 0651 / 96650 0Telefax: 0651 / 96650 10E-Mail: info@tix.de
Öffnungszeiten Verkauf

Montag - Freitag:

08:00 - 18:00

Samstag:

08:00 - 15:00

Öffnungszeiten Service

Montag - Freitag:

07:30 - 18:00

Samstag:

08:00 - 12:00

Unser Team

Lin­da
Bell
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Sa­rah
Gu­ber­na­tor
Aus­zu­bil­den­de Au­to­mo­bil­kauf­frau
Sa­scha
Röp­ke
Ser­vice­be­ra­ter/ KFZ-Meis­ter
Tors­ten
Kor­te
Zer­ti­fi­zier­ter Ser­vice­be­ra­ter
Frank
Rech
Ser­vice­be­ra­ter/ Ga­ran­tie­sach­be­ar­bei­ter
Mi­cha­el
Ers­feld
Werk­statt­lei­ter/ Ser­vice­tech­ni­ker
Ro­man
Stei­ger
KFZ-Meis­ter
Franz
Theo­bald
KFZ-Me­cha­tro­ni­ker
Mar­co
Ley­en­de­cker
KFZ-Me­cha­tro­ni­ker
Se­bas­ti­an
Gom­bold
Aus­zu­bil­den­der KFZ-Me­cha­tro­ni­ker
Rai­ner
Bintz
Haus­meis­ter
An­dre­as
Kar­pen
Ver­kaufs­lei­ter/ zer­ti­fi­zier­ter Ver­kaufs­be­ra­ter
Vik­tor
Kisi
Zer­ti­fi­zier­ter Ver­kaufs­be­ra­ter/ CUP­RA Mas­ter/ Groß­kun­den­be­ra­ter
Ri­chard
Kon­rad
Ver­kaufs­be­ra­ter
Chris­ti­na
Lie­sen­feld
Zer­ti­fi­zier­te Ver­kaufs­be­ra­te­rin (Fi­lia­le Bit­burg)
Ste­fan
Kühn
Ver­kaufs­be­ra­ter (Fi­lia­le Bit­burg)
Lin­da
Bell
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Sa­rah
Gu­ber­na­tor
Aus­zu­bil­den­de Au­to­mo­bil­kauf­frau
Tors­ten
Kor­te
Zer­ti­fi­zier­ter Ser­vice­be­ra­ter
Sa­scha
Röp­ke
Ser­vice­be­ra­ter/ KFZ-Meis­ter
Frank
Rech
Ser­vice­be­ra­ter/ Ga­ran­tie­sach­be­ar­bei­ter
Mi­cha­el
Ers­feld
Werk­statt­lei­ter/ Ser­vice­tech­ni­ker
Ro­man
Stei­ger
KFZ-Meis­ter
Franz
Theo­bald
KFZ-Me­cha­tro­ni­ker
Mar­co
Ley­en­de­cker
KFZ-Me­cha­tro­ni­ker
Se­bas­ti­an
Gom­bold
Aus­zu­bil­den­der KFZ-Me­cha­tro­ni­ker
Rai­ner
Bintz
Haus­meis­ter
Jan
Stru­ßen­berg
Mit­ar­bei­ter Tei­le­dienst
Fer­di­nand
Tix
Ge­schäfts­füh­rer
Ire­ne
Tix
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Ste­fa­nie
Tix
Ge­schäfts­füh­re­rin
Chris­ti­na
Tix
Ver­kaufs­lei­tung (Fi­lia­le Witt­lich)
Weitere Standorte

Standort Wittlich

Tix Automobile GmbHKlausener Weg 31
Zu diesem Autohaus